Podmínky používání

Úvodní strana / Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
PROVIZNÍHO SYSTÉMU PRODEJE

(dále jen „Podmínky“)

 

* Hvězdičkou jsou označeny body důležité pro Kupujícího

 

 1. * Provozovatel portálu, společnost Auto-Kamera.cz (dále jen „Provozovatel Portálu“), není prodejcem ale zprostředkovatelem prodeje zboží a služeb (dále jen „Produkt“) na internetových www stránkách s URL adresou: http://eshop.auto-kamera.cz (dále jen „Portál“).
 2. Provozovatel Portálu využívá pro prodej Produktů na Portálu provizní systém eAffil (dále jen „Provizní systém“), který provozuje společnost .................................... (dále jen „Provozovatel Provizního systému“).
 3. Provozovatel Portálu odpovídá výhradně za fungování a správu internetové domény a obsahu www stránky Portálu, za správné zobrazování textů a fotografií na Portálu.
 4. Provozovatel Provizního systému odpovídá výhradně za správné fungování nákupního, provizního a fakturačního systému.
 5. * Odpovědnost za jakékoliv plnění z individuálních kupních smluv, distribuci Produktů Kupujícímu a platbu ceny Produktů, je výhradně na vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Provozovatel Portálu ani Provozovatel Provizního systému nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby za Produkty ze strany Kupujících, ani za distribuci a dodávky Produktů ze strany Prodávajících, ani jakékoliv jiné plnění a nároky vzniklé na základě smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 6. * Kupující bere na vědomí, že Odesláním Objednávky prostřednictvím Portálu informuje Prodávajícího o svém zájmu uzavřít dílčí kupní smlouvu na konkrétní Produkt. Po zaslání Objednávky obdrží Kupující, Prodávající, Provozovatel Portálu a Provozovatel Provizního systému automaticky vygenerovaný e-mail s konečnou rekapitulací Objednávky.
 7. * Za samotné Uzavření obchodu – individuální dílčí kupní smlouvy, se podle Podmínek považuje naplnění následujících podmínek: Odeslání Objednávky ze strany Kupujícího a následné Potvrzení přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření individuální dílčí kupní smlouvy ze strany Prodávajícího za podmínek a v rozsahu uvedených v konečné Rekapitulaci Objednávky Kupujícího.
 8. * Prodávající je povinen se k Objednávce vyjádřit (buď potvrdit nebo stornovat) do 24 hodin pracovního dne, od přijetí e-mailu s konečnou Rekapitulací Objednávky. V případě, že Objednávku v rámci této lhůty nepotvrdí, Provizní systém mu zasílá upozorňující e-mail. Po potvrzení Objednávky dostane Prodávající e-mail s identifikací a kontaktem na osobu Kupujícího a současně Kupující, Provozovatel portálu a Provozovatel Provizního systému dostane e-mail o Potvrzení Objednávky s identifikací osoby konkrétního Prodávajícího.
 9. * Prodávající má právo Objednávku Stornovat a to maximálně do 24 hodin pracovního dne, od přijetí e-mailu s Rekapitulací Objednávky. Kupující má právo Objednávku Stornovat do doby, než Objednávku Potvrdí nebo Stornuje Prodávající. Kupující, Prodávající, Provozovatel portálu a Provozovatel Provizního systému obdrží e-mail o Stornu Objednávky. Kupující může v takovém případě učinit novou Objednávku.
 10. * Kupující obdrží formou e-mailů informace o aktuálním stavu jeho Objednávky.
 11. * Prodávající se za účelem prodeje Produktů na Portálu prostřednictvím Provizního systému musí zaregistrovat. Nákupem Produktů na Portálu prostřednictvím Provizního systému vzniká Kupujícímu registrace v Provizním systému. Kupující stejně tak i Prodávající tímto prohlašuje, že se řádně obeznámil s těmito Podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Kupující, Prodávající a Provozovatel Portálu (dále jen „Uživatelé“) mají přístup ke svým identifikačním, obchodním údajům a informacím v rámci svého profilu v registrační databázi Provizního systému a můžou jich kdykoliv měnit. Uživatelé jsou rovněž oprávněni žádat o jejich odstranění z registrační databáze Provizního systému. Provozovatel Provizního systému neodpovídá za případy, když se ukáže, že registrační údaje registrovaného Uživatele nebyly správné nebo úplné.
 12. Prodávající se zavazuje aktualizovat své identifikační a obchodní údaje, stejně tak údaje o Produktech, včetně dostupnosti skladových zásob. Prodávající má možnost kdykoliv odstranit nabízené Produkty, případně na neurčitou dobu omezit jejich nabídku. Prodávající může rovněž měnit a upravovat popis Produktů.
 13. Prodávající je povinen chránit práva Kupujícího jako spotřebitele v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uvádět všechny potřebné Informace o Produktu, které musí Prodávající poskytnout, a to zejména:
  1. úplný popis rizika, které Produkt představuje
  2. všechny informace důležité pro používání Produktu
  3. opatření, které je potřebné přijmout pro zabránění vzniku rizika pro Kupujícího při používání Produktu
  4. informaci o nehmotné podstatě prodávaného Produktu (v případě prodeje děl, kterých finální zpracování je v elektronické podobě, například fotografie)
  5. způsob použití a údržby Produktu, nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, podmínky uchovávání a skladování Produktu (při Produktu, který obsahuje osobitý nebo jinak specifický materiál, se kterým je potřeba zacházet jinak jak je běžné nebo kterého užitkové vlastnosti jsou omezeny, musí tuto skutečnost oznámit Kupujícímu.
 14. Nabídku Produktů, které se budou zobrazovat na Portálu, vybírá Provozovatel Provizního systému ve spolupráci s Provozovatelem Portálu, dle zaměření Portálu.
 15. Není povoleno stanovovat účelově a spekulativně nepřiměřenou cenu Produktů, např. z důvodů, aby Produkty zůstaly neprodané nebo naopak byly prodané za zanedbatelnou cenu kvůli minimální Provizi. Prodejní cena Produktu s DPH na Portálu může být v maximální výši, jako v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách nebo v jeho kamenných prodejnách.
 16. Prodávající je povinen při popisu Produktu uvést způsob a cenu dopravy a platby. Prodávající je povinen v Provizním systému aktualizovat způsoby a ceny dopravy a platby, případně o nich informovat Provozovatele provizního systému. V případě, že tyto způsoby a ceny dopravy a platby nezaktualizuje, je povinen doručit Objednávku způsobem a za cenu, která je uvedena při jeho Produktech na Portály.
 17. * Způsob dopravy produktu určuje vždy Prodávající. Každá zásilka je distribuována od samostatně fungujícího Prodejce z jiného místa, proto je k němu automaticky připočtené poštovné.
 18. * Dodací lhůta je uvedena při každém Produktu v jeho popise.
 19. * V případě nevyzvednutí zásilky nebo dobírky v určeném termínu bude Produkt vrácený Prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že si po něm může Prodávající uplatňovat vzniklou škodu (náklady na poštovné + balné).
 20. * Způsob platby kupní ceny za Produkt určuje vždy Prodávající.
 21. Provozovatel Portálu ani Provozovatel Provizního systému nezodpovídá za zrealizování nebo nezrealizování platby, za chybné uvedení čísla účtu ze strany Prodávajícího, ani za opožděné připsání úhrady na účet Prodávajícího.
 22. * Výhradní zodpovědnost za neuhrazení ceny Produktu nebo za prodlení s úhradou ceny Produktu nese Kupující.
 23. * Výhradní zodpovědnost za prodlení nebo nedodaní nebo nezodpovídající, nekvalitní, nebo opožděné dodání Objednávky nese Prodávající. Prodávající se zavazuje vyexpedovat Produkt po přijetí, potvrzení Objednávky a řádném v časném zaplacení (v případě platby Předem) ceny Produktu ze strany Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu.
 24. * Případné spory z individuálně uzavřené dílčí kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a v rámci následného procesu plateb a distribuce Produktů řeší Kupující a Prodávající v plně odpovědnosti samostatně a na vlastní náklady. Všechny spory, které vzniknou mezi Provozovatelem Portálu, Provozovatelem Provizního systému a Kupujícími a Prodávajícími, včetně sporů o platnost, výklad nebo zrušení Podmínek používání Provizního systému a dohody z nich plynoucí budou řešení smírem. Pokud nedojde k vyřešení sporu cestou smíru, je každá ze smluvních stran oprávněna řešit spor soudní cestou na příslušném soudě.
 25. * Kupující má možnost vyjádřit nespokojenost prostřednictvím oficiálního Hodnocení Prodávajícího. Provozovatel Provizního systému má právo využít možnost deaktivovat profil Prodávajícího, který porušuje tyto Podmínky používání Provizního systému.
 26. Provozovatel Portálu má právo dočasně zablokovat zobrazování Produktů Prodávajícího na Portály, například v případě probíhající reklamní kampaně.
 27. Prodávající se zavazuje nekomunikovat s Kupujícími na Portály ani mimo Portálu o možnostech prodeje mimo Portál a Provizní systém.
 28. * Každý Prodávající je samostatně zodpovědný za vybavení reklamace zakoupeného Produktu Kupujícím podle platných právních předpisů České republiky. Provozovatel Portálu neodpovídá za průběh ani vybavení reklamačního řízení, a způsoby jeho řešení. Všechny případné konflikty, nároky nebo spory v rámci nákupu Produktů je Kupující povinen uplatňovat a řešit přímo s osobou Prodávajícího. Reklamace nebo vrácení Produktu a odstoupení od dílčí kupní smlouvy ze strany Kupujícího není důvodem na vrácení Provize Prodávajícímu za prodané Produkty.
 29. Je zakázané klamat Kupujícího, hlavně uvádět nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepřesné, nejasné, či dvousmyslné údaje nebo zamlčet údaje o vlastnostech Produktu, či o nákupních podmínkách Prodávajícího. Za klamání Kupujícího se považuje také nabídka nebo prodej Produktů porušujících práva duševního vlastnictví nebo autorská práva. Prodávající nesmí také jednat v rozporu s dobrými mravy.
 30. Provozovatel Provizního systému a Provozovatel Portálu si vyhrazují právo na jednostranné odstranění Produktu porušující právní předpisy, práva třetích osob nebo dobré mravy, z nabídky na Portálu a z Provizního systému a / nebo pokud by byl předmětný Produkt v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek.
 31. Prodávající nesmí vázat prodej Produktu na prodej jiného produktu
 32. Je zakázané používat fotografie, které by mohli porušovat autorská práva, dobré mravy a osobnostní nebo jiné subjektivní práva třetích osob.
 33. V případě použití vizualizace Produktu je Prodávající povinen upozornit na tuto skutečnost v popise Produktu nebo přímo v obrázku.
 34. Provozovatel Portálu i Provozovatel Provizního systému má právo použít fotografie Produktů registrovaného Prodávajícího za účelem komerční propagace a prezentace Portálu a Provizního systému prostřednictvím třetích stran a Prodávající jim tímto uděluje souhlas s neomezeným použitím těchto fotografií, tzn. neomezeným použitím autorských práv k fotografiím. Prodávající bere na vědomí, že Fotografie budou zveřejněny také na internetových vyhledávačích a v celé veřejné internetové síti, kde Provozovatel Portálu ani Provozovatel Provizního systému nedokáže zabránit jejich šíření, úpravám a případnému zneužití.
 35. Provozovatel Provizního systému má právo každou, takto použitou fotografii nebo soubor fotografií označit logem Provizního systému nebo www adresou Provozovatele Provizního systému nebo označením www adresy Portálu a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o Produkt prodávající na Portálu a přes Provizní systém. Na fotografii nesmí být zobrazené logo, název ani www adresa Prodávajícího.
 36. Za poskytnutí prostoru na prezentaci Produktů z nabídky Prodávajícího a za každou Potvrzenou Objednávku náleží Provozovateli Provizního systému Provize. Tato Provize se rozděluje mezi Provozovatele Portálu a Provozovatele Provizního systému v dohodnutém poměru. Provize je stanovena individuálně pro každého Prodávajícího případně Produkt a to jako % z prodejné ceny Produktu bez DPH dohodnuté v Potvrzené Objednávce jako pevná částka v Kč. Provozovatel Provizního systému si Provizi nárokuje automaticky z ceny každého prodaného Produktu po uzavření individuální dílčí kupní smlouvy na jednotlivý Produkt, tedy po Potvrzení Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Provize za každý uskutečněný prodej Produktu Prodávajícího na Portálu se připisuje do seznamu Provizí jednotlivých Prodávajících v Provizním systému. Dohodnutou výši Provize potvrzuje Prodávající při jeho registraci do Provizního systému.
 37. Provozovatel Provizního systému má právo požadovat od Prodávajícího poplatek za načtení Produktů do Provizního systému, v případě že mu Prodávající nedodá podklady k Produktům v předepsané formě. Výše tohoto poplatku se stanoví dohodou mezi Prodávajícím a Provozovatelem Provizního systému
 38. Provozovatel Provizního systému má právo poskytnou slevu nebo kredit na nákup dalších Produktů v celém Provizním systému, nebo na Portálu po dohodě s Provozovatelem Portálu, a to až do výše hodnoty celé Provize.
 39. Faktury za Provize vystavuje Provozovatel Provizního systému jednotlivým Prodávajícím automaticky 8. dne v měsíci, vždy za předcházející kalendářní měsíc. Fakturu obdrží Prodávající e-mailem. Splatnost faktur je 7 dní. Platby přijímá Provozovatel Provizního systému pouze bezhotovostně převodem na účet, který je uvedený na faktuře. V případě neuhrazení Faktury v lhůtě splatnosti má Provozovatel Provizního systému právo uplatnit si smluvní úroky z prodlení, ve výši uvedené na faktuře.
  Faktury za podíl Portálu na Provizích vystavuje Provozovatel Portálu, se splatností minimálně 14 dní, na základě informací o Provizích, které dostává od Provozovatele Provizního systému. Tyto faktury vystavuje Provozovatel Portálu po 15. dni následujícího měsíce, za předcházející kalendářní měsíc.
 40. V případě, že se prodej Produktu neuskuteční (neuhrazená cena Produktu ze strany Kupujícího, vrácená a nevyzvednutá zásilka nebo dobírka), má Prodávající možnost požádat o Storno Provize kliknutím na odkaz „Žádost o storno“, kterou nalezne při konkrétní Objednávce v sekci Provize. Provozovatel Provizního systému doporučuje Prodávajícímu zažádat o Storno vždy do 7 dne v daném měsíci, kdy probíhá Fakturace Provizí. Storna, která budou schválena po tomto datu, budou odečtena až z faktury vystavěné v dalším měsíci a Prodávající je povinen v aktuálním měsíci provizi uhradit, navzdory tomu, že byla stornována.
 41. Provozovatel Provizního systému má právo uplatnit si smluvní pokutu na Prodávajícím v případě neoprávněné Žádosti o storno a to do výše 100 Eur za každý takto stornovaný Produkt.
 42. Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo ukončit činnost webové stránky Portálu bez jakéhokoliv udání důvodu a bez jakýchkoliv nároků ze strany Prodávajících a Kupujících.
 43. Provozovatel Provizního systému má právo ukončit činnost Provizního systému bez jakéhokoliv udání důvodu a bez jakýchkoliv nároků ze strany registrovaných Portálů, Prodávajících a Kupujících na zachování kontinuity jejich fungování v rámci Provizního systému.
 44. Každý Prodávající je povinen konat v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících zákonech o ochraně spotřebitele. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou upraveny, těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších, případně jinými souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
 45. * Prodávající a Kupující tímto v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje společnosti Provozovatele Portálu a společnosti Provozovatele Provizního systému souhlas na dobu neurčitou se zasíláním a šířením obchodních sdělení (newsletter), a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může Prodávající nebo Kupující kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém newsletteru, který dostane.
 46. Uživatelé tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezpodmínečně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů, za účelem zpracování osobních údajů v registrační databáze Provozovatele Provizního systému, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.
 47. Žádná část tohoto textu nesmí být kopírována, publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu Provozovatele Provizního systému.


Tyto Podmínky jsou platné od 1.3.2013.